تاريخ : 88/03/06 | | نویسنده : مسکن پارسیان پرند

كاربري اراضي بر اساس طرح جامع شهر جديد پرند

 
رديف عنوان كاربري سرانه (متر مربع) وسعت (هكتار) درصد
1 مسكوني 46.27 372.73 23.12
2 تجاري 1.67 13.49 1.20
3 آموزشي 3.41 27.46 2.43
4 آموزش عالي و تحقيقات 1.57 12.68 1.12
5 فرهنگي 0.39 3.13 0.28
6 مذهبي 0.55 4.47 0.40
7 بهداشتي و درماني 1.04 8.41 0.74
8 ورزشي 3.72 29.96 2.66
9 اداري 0.81 6.53 0.58
10 انتظامي 0.90 7.25 0.64
11 پارك 6.72 54.59 4.58
12 جهانگردي و پذيرايي 0.04 3.30 0.29
13 تاسيسات و تجهيزات 2.79 22.50 2.00
14 خدمات اجتماعي 0.15 1.21 0.10
15 تفريحي 0.6 4.80 0.42
16 خدمات صنعتي 0.52 4.19 0.37
17 كارگاهي 0.56 4.50 0.30
18 معابر و حمل و نقل و انبار 36.25 294.177 26.13
19 ذخيره خدمات 20.48 165 14.66
20

جمع كاربري مفيد

98.15

875.39

77.82

21 پارك لبه شهري 5.19 41.81 3.71
22 حرايم سبز 5.00 42.90 3.81
23 ذخيره خدمات 20.48 165 14.66
24

جمع كاربري‌هاي داخل محدوده

134.01

1125.09

100

   

مشاورین املاک پارسیان........امین ومعتمد همگان

www.parandamlak.com

www.parsianparand.com

www.parand.tk

 

 

طرح جامع شهر

معرفي طرح جامع شهر

الگوي توسعه شهر

كاربري اراضي

ناحيه صنعتي

نقشه طرح جامع